Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự Việt Nam – Bản Án Và Bình Luận Bản Án (Tập 2)